Vad händer med gamla vitvaror?

2016-04-01

De tjänar oss troget i många år, men förr eller senare åker de ut. Vad händer egentligen med vitvarorna när de har gjort sitt? Här finns det mesta du behöver veta om återvinning av vitvaror.

Återvinning av vitvaror

Uttjänta vitvaror samlas in på miljöstationer runtom i landet och skickas därefter till någon av El-Kretsens ca 20 återvinningsanläggningar. Där monteras vitvarorna isär och sorteras efter olika material. De flesta material som vitvaror är tillverkade av går utan problem att återvinna. Däremot krävs det särskild hantering när en vitvara innehåller farliga ämnen såsom batterier, eftersom de måste tas om hand i slutna system.

Kyl & frys

Varje år inkommer 27 000 ton uttjänta kylar och frysar till El-Kretsen. De transporteras till särskilda anläggningar som har möjlighet att ta hand om freoner. Alla kylar och frysar innehåller inte freoner, men för säkerhets skull genomgår alla samma process.

Så återvinns kylar och frysar

Allra först avlägsnas farligt avfall såsom olja och kylkretsar. En särskild vakuumsug används för att ta bort köldmediet, under stor försiktighetsåtgärd så att ingenting riskerar att läcka ut. Allt löst innehåll i skåpen i form av lådor och hyllor avlägsnas och sorteras som glas och plast. Resterande material krossas i en automatisk process och de olika materialen separeras för att återvinnas som råvara till nya produkter. Om det frigörs freoner i krossningen så sugs gasen ut och samlas i en särskild behållare. Freonerna omhändertas genom förbränning vid mycket höga temperaturer, alternativt omvandlas till saltvatten.

Lite kort om freon

Tidigare var freon ett mycket vanligt köldmedium i kylar och frysar. Det användes också som drivmedel i sprayburkar. För ungefär 50 år sedan, under 1970 talet, upptäcktes de negativa effekterna som freonerna förde med sig. Utsläpp av freoner bidrar bland annat till att ozonlagret blir tunnare, vilket på sikt leder till ett sämre skydd mot solens farliga UV-strålning och en ökad risk för hudcancer. Dessutom bidrar freoner till växthuseffekten genom en ökad lagring av koldioxid.

År 1995 förbjöds freon, men förbudet innebar tyvärr inte att alla produkter med freon magiskt försvann från jordens yta. Det finns fortfarande produkter med freoner kvar i bruk, faktiskt så mycket som 40 % av de kylar och frysar som kasseras innehåller freoner. Den stora utmaningen att omhänderta freonet och hindra det från att spridas i naturen kvarstår alltså i allra högsta grad än idag.

Andra stora vitvaror

Varje år genererar kategorin stora vitvaror 33 000 ton avfall för El-Kretsen att ta hand om. Här handlar det om alla sorters större hushållsmaskiner, men främst tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner och spisar. Tidigare innehöll stora vitvaror mycket metall som stål och aluminium, men idag blir det allt vanligare med plast och glas. Detta är en utmaning för återvinningsprocessen då flera olika material måste åtskiljas, samtidigt som materialen i sig är bättre ur miljösynpunkt.

Så återvinns stora vitvaror

Farligt avfall kan finnas även i den här kategorin, vanligtvis i form av kondensatorer med miljöfarliga ämnen som till exempel PCB. Det är viktigt att först avlägsna eventuella miljöfarliga ämnen innan avfallet krossas. Vitvarorna tuggas sönder i stora så kallade fragmenteringsanläggningar, och de olika materialen sorteras. En stor del kan materialåtervinnas och användas i nya produkter.

Läs mer här:

Miljöretur hos Vitvaruexperten
Återvinning – vem gör vad?
El-Kretsen
Läs om återvinningssystemet
Broschyr från El-Kretsen, ”Från avfall till resurs”

Foto: El-Kretsen