Integritetspolicy

Vitvaruexperten.com Nordic AB VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

Vitvaruexperten.com Nordic AB (”vi", ”oss”, ”vår”) värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter om dig som är vår kund eller besökare av vår hemsida. Vid frågor om vårt integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning.

Vitvaruexperten.com Nordic AB

Org.nr: 559010-7792

Postadress: Vitvaruexperten.com nordic AB, Glimmervägen 10-12, 191 62 Sollentuna

E-post dataskyddsombud: dpo@vitvaruexperten.com

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därför ansvariga för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

I tabellen nedan framgår varifrån vi får dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål de behandlas, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi behandlar dina personuppgifter. Du har ingen skyldighet att dela dina personuppgifter med oss. Om du väljer att inte dela några personuppgifter med oss kommer vi dock inte ha möjlighet att sälja eller leverera produkter till dig, tillhandahålla dig kundtjänst, skicka dig marknadsföring eller annars interagera med dig i syfte att tillhandahålla våra tjänster.

Uppgifter om våra kunder

Vi har samlat in personuppgifterna:

Kategorier av personuppgifter

Ändamål med behandlingen

Laglig grund

Lagringstid

Från dig

Namn, e-post, adress, telefonnummer samt eventuellt personnummer (om kunden valt kreditalternativ)

Administrera ditt köp

Fullgörande av avtal

7 år

Från dig

Namn, e-post och ev. övriga personuppgifter du väljer att dela med vår kundtjänstpersonal

Tillhandahålla kundtjänst

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla dig kundtjänst på begäran (intresseavvägning)

3 år

Från dig

Namn, e-post, tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik, onlinebeteende, t.ex. vilka produkter du köpt

Analysera ditt onlinebeteende, anpassa och skicka marknadsföring till dig

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster (intresseavvägning).

0-3 år

Från dig

Namn, e-post, ev. övriga uppgifter du lämnar i samband med tävlingen

Administrera tävlingar du väljer att deltaga i

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla tävlingar till våra kunder (intresseavvägning)

30 dagar

Från dig

Personuppgifter du har lämnat i en produktrecension, t.ex. namn

Visa recensioner för andra kunder och anpassa våra produkter och vårt utbud

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att visa recensioner och anpassa produkter utifrån sådana recensioner (intresseavvägning)

Produktens livstid

Från dig

Namn, e-post, information om ditt köp och användning av produkten

Administrera returer

Fullgörande av avtal

Enligt gällande garanti- och reklamations-villkor

Från dig, genom

via cookies på vår hemsida

Köp och orderhistorik, personnummer, tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik, onlinebeteende, t.ex. vilka produkter du köpt eller sett på vår hemsida eller en av våra hemsidor

Förhindra missbruk av våra hemsidor, tjänster eller produkter samt förhindra brott, t.ex. bedrägeri

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att säkerställa att våra produkter och tjänster används i enlighet med våra villkor och tillämplig lagstiftning

Max 1 år

Från dig

Namn, e-post, information om dina köp

Efterleva tillämplig lagstiftning, t.ex. lagar om reklamation, bokföring, skatt och produktsäkerhet

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser

Dina personuppgifter behandlas så länge det krävs enligt lag

Uppgifter om besökare av våra hemsidor

Vi har samlat in personuppgifterna:

Kategorier av personuppgifter

Ändamål med behandlingen

Laglig grund

Lagringstid

Via cookies på våra hemsidor

Tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik, onlinebeteende, t.ex. vilka produkter du köpt eller sett på vår hemsida eller en av våra hemsidor

Analysera ditt onlinebeteende, anpassa och skicka marknadsföring till dig

Samtycke

Max 1 år

Via cookies på vår hemsida

Tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik

För att säkerställa att vår hemsida fungerar

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att säkerställa att vår hemsida fungerar som planerat (intresseavvägning)

Max 1 år

Via cookies på vår hemsida

Tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik

För att utveckla vår hemsida, t.ex. baserat på hur hemsidan används

Samtycke

Max 1 år

Via besök på hemsida

Tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare,

För att kunna ladda ytterligare produktdata från externa teknikpartners (exempelvis produktrecensioner, produktblad och produktvideo)

Samtycker

Max 1 år

 

 

PROFILERING

Vi kan komma att sammanställa information om dig från olika källor för att dra slutsatser om dina intressen och ditt online-beteende. Detta kallas profilering. Profileringen möjliggör för oss att skapa en kundprofil som innehåller information bl.a. om vad du köpt av oss samt vilka produkter du visat intresse för på våra hemsidor. Syftet med vår profilering är att säkerställa att den marknadsföring som skickas till dig, t.ex. personliga erbjudanden eller s.k. riktade annonser, är relevant.

VÅRA KANALER I SOCIALA MEDIER

Vi behandlar personuppgifter som vi får tillgång till via våra kanaler på sociala medieplattformar i syfte att marknadsföra oss och våra produkter samt interagera med befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss och våra produkter samt att interagera med befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners (intresseavvägning). Personuppgifterna behandlas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. För information om plattformarnas behandling av personuppgifter i samband med att du besöker våra kanaler på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitte och LinkedIn, hänvisas till respektive plattforms integritetspolicy.

MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi lämnar inte ut personuppgifter till någon annan (tredje part), förutom i situationer det krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller uppfylla de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter.

I tabellen nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part.

Tredje part

Syftet med delningen

Personuppgifter som delas

Leverantörer och samarbetspartners

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med olika leverantörer och/eller samarbetspartner om sådana leverantörer eller samarbetspartner behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för oss, t.ex. leverantörer av molntjänster.

Köp och orderinformation, personnummer, tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare för hantering av betalning, leverans och reklamationshantering.

Myndigheter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

Alla personuppgifter som vi samlat in där myndigheten har laglig grund att samla in dem.

Avyttring

För det fall vi avser att överlåta hela eller delar av vår verksamhet kan personuppgifter komma att delas med en potentiell köpare.

Så lite vi behöver delas med en potentiell köpare och under strikt sekretess. Data utgör enskilda stickprov av kunder eller fall där Företaget haft en tvist.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till nedan listade länder utanför EU/EES. I dagsläget använder vi tjänster från Cloudflare och Google analytics från USA.

När vi överför personuppgifter utanför EU/EES kommer vi att vidta de åtgärder som krävs för att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt, genom att tillämpa en lämplig säkerhetsmekanism, t.ex. EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

DINA RÄTTIGHETER

En sammanfattning av de rättigheter du som registrerad har enligt GDPR följer nedan.

Rätt att återkalla samtycke

När behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke som laglig grund, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via den kontaktinformation som anges längst ner i denna integritetspolicy.

Rätt till information

Du har rätt att få information om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i sådana fall få en kopia av dessa tillsammans med information om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, kategorier av mottagare av personuppgifterna, lagringstid, dina rättigheter avseende behandlingen, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering), information om säkerhetsmekanismer som tillämpas vid ev. överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES och, om uppgifterna inte inhämtats från dig, var uppgifterna kommer från.

Rätt till rättelse

Om de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta eller komplettera dessa utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har ofta rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål raderar dina personuppgifter. Så är fallet när (i) personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de behandlats, (ii) du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, (iii) du har invänt mot behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte, eller mot behandling som sker med stöd av intresseavvägning som rättslig grund och vi inte kan påvisa avgörande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, (iv) behandlingen inte sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, (v) personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller (vi) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter vi stödjer på den rättsliga grunden intresseavvägning, inbegripet t.ex. profilering. Därutöver har du alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Vi kommer då inte längre behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Så är fallet när (i) du anser att personuppgifterna inte är korrekta och du inväntar vår kontroll av personuppgifternas riktighet, (ii) behandlingen är olaglig och du istället för att personuppgifterna raderas önskar att behandlingen begränsas, (iii) vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller (iv) när du har invänt mot behandling som stödjer sig på intresseavvägning och du väntar på att kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina ska slutföras.

Rätt till dataportabilitet

När personuppgifter du tillhandahållit oss behandlas automatiserat och med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig som rättslig grund har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

COOKIES

Vi använder cookies och liknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på våra hemsidor samt för att förbättra webbplatsen och skicka bättre och mer personlig marknadsföring. Vi använder cookies i enlighet med denna Integritetspolicy och vår policy för cookies som du möts av när du besöker Vitvaruexperten.com.

ÄNDRINGAR

Vi har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer vi att publicera den justerade Integritetspolicyn här med information om när ändringarna träder ikraft. Vi kan även komma att informera om ändringar på annat lämpligt sätt.